Ενέργεια

Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ

Σύμφωνα με το νόμο 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/91/ΕΚΣ, από τις 9 Ιανουαρίου του 2011 θα εφαρμοσθεί η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε κτίριο που θα πωλείται ή θα ενοικιάζεται.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα εκδίδουν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και με δεκαετή ισχύ.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Τα παρακάτω στοιχεία, θα πρέπει να παραδίδονται ΚΑΤΑ την ενεργειακή επιθεώρηση στον ενεργειακό επιθεωρητή:

 • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)(εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
 • Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο(εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
 • Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού
 • Αντίγραφο Αδειας Πολεοδομίας (για κτήρια μετά το 1980)
 • Προαιρετικά :αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ 3 τελευταίων ετών .(εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους. ) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)
 • Προαιρετικά :αντίγραφα λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια) * Ισχύς κλιματιστικών
 • Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης
 • Η/Μ Μελέτες και Σχέδια (αν υπάρχουν) * Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης