Μελετώ

Υπηρεσίες

Καλή κατασκευή σημαίνει πρώτα από όλα σωστή μελέτη. Για την άρτια μελέτη του σπιτιού σας, πρέπει να πληροφορήσετε από την αρχή το μηχανικό σας, για τις ανάγκες και επιθυμίες σχετικά με το σπίτι σας (μέγεθος, λειτουργικότητα, αισθητική, ενδεχόμενη επέκταση ,κλπ )

Οι μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός σπιτιού είναι οι εξής :

 • Τοπογραφική μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική & Αντισεισμική μελέτη
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Μηχανολογικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Οι μελέτες συντάσσονται από τους αρμόδιους μηχανικούς ώστε να είναι σύμφωνες με τις πολεοδομικές διατάξεις και τους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή που χτίζεται η οικοδομή, καθώς και με τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς , όπως ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) , ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Πυρασφάλειας. Κλπ


Οι μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός σπιτιού είναι οι εξής :

 • Τοπογραφική
 • Αρχιτεκτονική
 • Στατική & Αντισεισμική
 • Θερμομόνωσης
 • Πυροπροστασίας
 • Μηχανολογικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων