Χτίζω

Υπηρεσίες

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση Εγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη
 • Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.
 • Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
 • Φύλλο ελέγχου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα.
 • Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα.
 • Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.
 • Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.
 • Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
 • Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
 • Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.
 • Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού
Για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Μελέτη καυσίμου αερίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
 • Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.
 • Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.
 • Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες.
 • Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.


Όλες τις λεπτομέρειες για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και την αναθεώρηση των αδειών δόμησης θα τις βρείτε στο παρακάτω pdf